بهترین گارانتی ارز

نرخهای تبدیل پرسیکا

واحد پول قیمت خرید ما قیمت فروش ما
$ USD 1.53444 1.67
£ GBP 1.71 1.71
€ EUR 1.75 1.71
Toman Wire
CAD
2860
wire ca$
2910 inside
transfer
-
Toman Wire
USD
39630
USD internal
-